SAMSUNG 360 KASETINIO TIPO ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS (TRIFAZIS ĮRENGINYS)

3581,00 4909,00 

Stilius dvelkte dvel­­­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo pata­l­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stili­n­goji „360 Cassette“ pertei­­­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir skla­n­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Produkto kodas: N/A Kategorijos: ,

Aprašymas

Erdvi­nis vėsi­ni­­­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laip­s­nių kampu vėsina visas kamba­­­rio dalis, nepa­­­li­k­da­­­mas neat­­­­­vė­sintų zonų. Kasetė,, prili­pina” oro srautą prie lubų, dėl to nesi­­­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­­­lių netu­ri­n­tis dizai­nas. Kadangi kons­t­ru­k­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­­­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpra­s­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­­­ki­­­tęs. Hori­zo­n­ta­liai išlei­džia­­­mas oro srau­tas švel­niai išsi­­­­s­­klaido visame kamba­ryje.

Stili­n­gas ir intui­ty­vus. Dėl paža­n­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfo­r­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­­­go­ž­dama jo apli­n­­­kos.

LED ekra­nas. Inte­­­gruo­tas LED ekra­nas užti­k­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdi­k­liais.

Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus. Auši­n­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visi­š­kai toly­giai, o patalpa vėsi­nama visi­š­kai vieno­­­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­­­­­skirsto toly­giai po visą patalpą, o pata­l­­­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio disko­m­forto.

Papildoma informacija

KW

10.0/11.2, 12.0/13.2, 13.4/15.5